بارگیری...
عسل گون

عسل گون

گیاه گون در اکثر مناطق ایران رشد می کند این عسل رنگ زرد روشن دارد و عطر و طعمی مخصوص به خود دارد .