عسل مریم گلی

عسل مریم گلی

عسل مریم گلی حاصل شهد گل های طبیعی مریم گلی می باشد و خواص درمانی این گیاه را نیز داراست .