خواص گیاه اسفرزه

خواص گیاه اسفرزه

خاصیت درمانی : ملین , کاهش دهنده قند و کلسترول خون، کاهش دهنده اشتها و دفع کننده چربی های غذا.