بارگیری...
اخلاط اربعه

اخلاط اربعه

اخلاط اربعه همانگونه که جهان برآیند اثر دو عنصر سردی و گرمی است و از ترکیب این دو عنصر، چهار رکن اصلی نظام طبیعت یعنی آتش، هوا، آب و خاک تشکیل شده است؛ خداوند متعال، انسان را از عناصر گوناگون و مختلف و به عبارتی از چهار خلط، آفرید و از روح خود در او دمید. در صورتی که بدن آدمی دقیقا مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می شود که از اندام های متعددی تشکیل شده و هر اندامی از سلول های خاص، ساخته شده است. در بدن هر فرد، چهار نوع خلط وجود دارد که آنها را اصطلاحا اخلاط اربعه می نامند. اخلاط اربعه، در واقع معادل همان عناصر اربعه یعنی آتش، هوا، آب و خاک می باشند. این اخلاط صفرا، دم، بلغم و سودا نامیده می شوند. در حالت طبیعی، اخلاط اربعه در بدن هر شخص سالمی باید در حالت تعادل باشد، تا زندگی و ادامه حیاط او مقدور باشد. متعادل بودن این اخلاط موجب هماهنگی اندام ها و هماهنگی اندام ها نیز موجب سلامتی و حیات و ادامه آن می گردد. خون انسان از چهار بخش یا به عبارتی چهار طبقه تشکیل شده است.