بارگیری...
مزاج چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

مزاج چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

بدن انسان نیز مانند طبیعت دارای چهار عنصر (آتش، هوا، آب و خاک) یا به عبارتی چهار خلط (اخلاط اربعه) می باشد. در حقیقت به تناوب میزان بهره مندی انسان از آتش، هوا، آب و خاک، گرایش انسان به یک یا چند عنصر افزایش یافته و مزاج پدید می آید: ۱- مزاج با گرایش آتش (گرم و خشک)، ۲- مزاج با گرایش هوا ) گرم و مرطوب)، ۳- مزاج با گرایش آب )سرد و مرطوب)، ۴- مزاج با گرایش خاک (سرد و خشک)، ۵- مزاج معتدل مزاج انسان تابع عوامل مختلفی است: 1-مزاج پدر و مزاج مادر 2- مزاج زمان تولد 3- مزاج مراحل زندگی انسان (مزاج سن) 4- مزاج موقعیت جغرافیایی (محل زیست) 5- مزاج غذاهای غالب (انواع غذاهای جسم و روان) 6- مزاج رفتارهای غالب