بارگیری...
خواص مرزنجوش

خواص مرزنجوش

خاصیت درمانی : ضد نفخ، آرام بخش ، نیرو دهنده، مدر، معرق و مقوی معده ، التیام دهنده زخمها ، معطر ساختن غذا