بارگیری...
خواص درمانی زهر زنبور عسل

خواص درمانی زهر زنبور عسل

زهر زنبور عسل آبگونه ای شفاف با بوی مشخص عسل مزه ای تلخ، گس و با چگالی 1313 1/ می باشد. از هر کلنی زنبور عسل یک گرم زهر خالص خشک شده بدست می آید و هر ۱۰۰۰ زنبور قادر به تولید ۵۰ میلی گرم سم می باشند.