بارگیری...
عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه

عسلی که درطبیعت از تعداد بی شمار گل تهیه شده باشد و نتوان نقش عمده یک گل رادرتهیه آن تعیین کرد ، عسل چهل گیاه نام دارد.این عسل مخلوطی از عسل مناطق جنگلی شمال ایران وکوهستان های زاگرس شمالی است که اغلب پوشیده ازگل گون است .