بارگیری...
خواص آنغوزه

خواص آنغوزه

رفع بیماری های تنفسی و گوارشی با منشأ عصبی، درمان التهاب گلو و رفع گرفتگی صدا، ضد کرمک (اکسیور) و انگل های کبدی