بارگیری...
دفع سنگ کلیه

دفع سنگ کلیه

نسخه 1

خـوردن (عسـل + آب ترب یا شلغم) و خوردن عسل + سیاهدانه ، بدتریـن و بزرگترین سنگ کلیه ها رو خرد و از بیـن می برد

نظرات کاربران

نظر بدهید