بارگیری...
زنبور عسل

زنبور عسل

زنبور عسل با نام علمی Apis Mellifica حشره ای است که به صورت اجتماعی زندگی می کند. اجتماع زنبوران عسل از یک ملکه و تعداد کمی زنبوران نر وعده ی بیشماری زنبوران کارگر تشکیل شده است. زنبورهای ماده بسته به نوع تغذیه در دوران لاروی به ملکه و یا کارگر تبدیل میگردند. زنبور عسل در جریان عمر خود استراحت نمی کند و خواب ندارد.